ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
Dr. Sohan Singh

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਡਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਤਮਕ ਤੇ ਸ਼ਾਬਦਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ-1 (ਆਪਸ਼ਨ-1)
Harcharan Kaur

ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ-1 (ਆਪਸ਼ਨ-1)

ਇਹ ਕੋਰਸ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਅਧਿਐਨ
Dr. Gurmeet Singh

ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਅਧਿਐਨ

ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿਚ 1970 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।